Pravidla soutěže:

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže vyhlášené s příspěvkem
na instagramové a facebookové stránce Dům barev ze dne 6.12. 2023 (dále jen „soutěž“).
Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tento statut může být pořadatelem pozměněn formou písemných dodatků. Pořadatelem soutěže v České republice je PPG Deco Czech a.s.
se sídlem Břasy 223, 338 24 Břasy, IČ: 26052555 (dále jako „pořadatel). Organizačním zajištěním soutěže byla pověřena společnost Social Lions s.r.o.,
se sídlem Břehová 208/8, 110 00 Praha 1, IČ: 07263741 www.sociallions.cz (dále jako „organizátor). Harmonogram soutěže: Soutěž probíhá v době od
6.12. 2023 do 13. 12. 2023 24:00 hod. (dále jen „doba trvání soutěže) následujícím způsobem:

1. Registrace: Do soutěže se zaregistruje uživatel Instagramu/Facebooku, který pod příspěvek zveřejněný dne 6.12. 2023 na Instagramu/Facebooku Dům barev (dále jen příspěvek) vloží komentář k danému tématu a zároveň je sledovatelem Instagramu/Facebooku Dům barev.

2. Vyhodnocení soutěže: Po konci soutěže, dne 14.12. 2023, vylosuje zástupce marketingového oddělení organizátora 3 výherce na Instagramu a 3 výherce na Facebooku z uvedených „komentářů“. Vítězové budou vyhlášeni nejpozději do 1 pracovního dne od ukončení soutěžena instagramové a facebookové stránce Dům barev přímo pod soutěžním příspěvkem z 6.12. 2023

3. Soutěžící: Soutěžícím se může stát fyzická osoba, která sleduje instagramový/facebookový profil Dům barev a vloží svůj komentář pod příspěvek,
dle pravidel uvedených výše.
Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže soutěžícího, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel nebo spáchání podvodného jednání ze strany soutěžícího či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch soutěžícího. Každý soutěžící může publikovat pouze jeden příspěvek. Soutěžící svou účastí
v soutěži prohlašuje, že je autorem veškerého obsahu v příspěvku a jeho uveřejněním neporušuje žádná autorská či jiná duševní práva.

4. Ceny v soutěži: Výherce získá Metalický sprej Primalex dle vlastního výběru. Výherce budou zároveň ve vyzváni, aby organizátorovi prostřednictvím soukromé zprávy zaslali svoji adresu, na kterou jim výhra bude odeslána. Všechny náležitosti je potřeba zaslat do 7 dní od zveřejnění jména výherců. Výhru není možné nárokovat v alternativní podobě a není možné
ji vymáhat soudní cestou. Organizátor zabezpečí předání výhry výherci
po skončení soutěže zasláním na jeho adresu. Organizátor nezodpovídá za to,
že výherce neposkytne adresu doručení pro výhru a výherci v tomto případě výhru nepředá.

5. Všeobecná ustanovení: Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas
s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů
či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel vylučuje veškerou odpovědnost, která pramení z výše uvedeného. Soutěžící přihlášením projektu do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu všech informací, poskytnutých pořadateli, jako správci, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, za účelem realizace a vyhodnocení soutěže,
jakož i zasíláním obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Po pominutí účelu budou osobní údaje na žádost soutěžícího zlikvidovány. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a § 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se soutěžící může na správce obrátit. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel pověřil zpracováním osobních údajů společnost Social Lions s.r.o., se sídlem Břehová 208/8, 110 00 Praha 1, IČ: 07263741 jakožto zpracovatele. Pořadatel má právo jakoukoli svou pravomoc a povinnost přenést na třetí osobu (dodavatelskou společnost) a to i bez souhlasu účastníků soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher. Výhry v soutěži jsou právně nevymahatelné. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak spojována se společností Facebook (META). Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook (META). Společnost Facebook (META) nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost.
 
V Praze dne: 6.12. 2023 - pořadatel soutěže
 

Sledujte @dumbarev na sociálních sítích

loader