Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže vyhlášené s příspěvkem na Facebookové stránce Dům Barev ze dne 20.9. 2021 (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tento statut může být pořadatelem pozměněn formou písemných dodatků. Pořadatelem soutěže v České republice je PPG Deco Czech a.s. se sídlem Břasy 223, 338 24 Břasy, IČ: 26052555 (dále jako „pořadatel“). Organizačním zajištěním soutěže byla pověřena společnost Kreativ Gang CZ s.r.o, se sídlem Dělnická 12, Praha 7, 170 00, IČ: 07235917 www.kreativgang.cz  (dále jako „organizátor“). Harmonogram soutěže: Soutěž probíhá v době od 20.9. 2021 do 30.9. 2021 12:00 hod. (dále jen „doba trvání soutěže“) následujícím způsobem:

1 Registrace: Do soutěže se zaregistruje uživatel FB, který pod příspěvek zveřejněný dne 20.9. 2021 na facebookové stránce Dům barev (dále jen příspěvek) vloží do komentáře doplnění věty textu uveřejněného v příspěvku tak, aby věta dávala logický smysl a zároveň je sledovatelem facebookové stránky Dům barev a zároveň označí příspěvek „To se mi líbí“.

2 Vyhodnocení soutěže. Po konci soutěže, dne 30.9. 2021, vylosuje porota sestavená z pracovníků marketingového oddělení organizátora 3 výherce nebo výherkyni z uvedených komentářů. Vítěz/ka bude vyhlášen/a nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže na facebookové stránce Dům barev.

3 Soutěžící. Soutěžícím se může stát fyzická osoba, která zašle svůj komentář do soutěže pod příspěvek, dle pravidel uvedených výše.

Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže soutěžícího, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel nebo spáchání podvodného jednání ze strany soutěžícího či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch soutěžícího. Každý soutěžící může publikovat pouze jeden příspěvek. Soutěžící svou účastí v soutěži prohlašuje, že je autorem veškerého obsahu v příspěvku a jeho uveřejněním neporušuje žádná autorská či jiná duševní práva.

4 Ceny v soutěži. Výherci získají produkt od značky Primalex, dostupný na www.dumbarev.cz – a to 10 L Primalex Essence báze včetně namíchání libovolného odstínu (dále jen produkt). Výherce bude zároveň ve facebookovém postu vyzván, aby organizátorovi prostřednictvím facebook zprávy zaslal zvolený odstín produktu a prodejnu Dům barev v České republice, na které si přeje produkt vyzvednout. Všechny náležitosti je potřeba zaslat do 7 dní od zveřejnění jména výherce. Výhru není možné nárokovat v alternativní podobě a není možné ji vymáhat soudní cestou. Organizátor zabezpečí předání výhry výherci po skončení soutěže na výhercem vybrané prodejně. Organizátor nezodpovídá za to, že si výherce nepřijde pro výhru na vybranou prodejnu a výherci v tomto případě výhru nepředá.
 
5 Všeobecná ustanovení: Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel vylučuje veškerou odpovědnost, která pramení z výše uvedeného. Soutěžící přihlášením projektu do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu všech informací, poskytnutých pořadateli, jako správci, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, za účelem realizace a vyhodnocení soutěže, jakož i zasíláním obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Po pominutí účelu budou osobní údaje na žádost soutěžícího zlikvidovány. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a § 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se soutěžící může na správce obrátit. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel pověřil zpracováním osobních údajů společnost Kreativ Gang CZ s.r.o., se sídlem: Dělnická 12, 170 00 Praha 7, IČ: 07235917 jakožto zpracovatele. Pořadatel má právo jakoukoli svou pravomoc a povinnost přenést na třetí osobu (dodavatelskou společnost) a to i bez souhlasu účastníků soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher. Výhry v soutěži jsou právně nevymahatelné. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak spojována se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook. Společnost Facebook nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost.

V Praze dne: 14. 9. 2021 - pořadatel soutěže

Dům barev na Instagramu

loader