VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti PPG Deco Czech a.s., IČO 26052555, se sídlem Břasy č.p. 223, 338 24 Břasy, sp. zn. B 1101 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále jen „prodávající“)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu prodávajícího umístěného na webové adrese www.dumbarev.cz a sítě prodejen provozovaných pod označením „Dům barev“.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1    Tyto všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod (dále jen „VOP“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím on-line obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“) umístěného na webové adrese www.dumbarev.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2    Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení kupní smlouvy, která se odchylují od ustanovení VOP, mají před ustanoveními VOP přednost.

1.3    V případě kupujícího – podnikatele, který má uzavřenou s prodávajícím Rámcovou kupní smlouvu, mají ustanovení Rámcové kupní smlouvy přednost před ustanoveními těchto VOP, pokud není výslovně uvedeno jinak.

1.4    Spotřebitelem se pro účely těchto VOP rozumí každý kupující člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

1.5    Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se též považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že podnikatelem je též osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění (dále jen „podnikatel“).

1.6    Prodejnou dle těchto VOP se rozumí prodejna přímo provozovaná prodávajícím nebo prodejna provozovaná smluvním partnerem prodávajícího, která je uvedená v seznamu prodejen zveřejněném na webových stránkách, a která současně umožňuje výdej zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu (označená jako výdejna e-shopu) (každá samostatně dále jen „prodejna“). Seznam prodejen může být prodávajícím kdykoliv jednostranně změněn.

1.7    Tyto VOP se vztahují také na kupní smlouvy, které kupující uzavírá přímo s partnerskou prodejnou prodávajícího, kterou si kupující zvolil ze seznamu prodejen pro vyzvednutí objednaného zboží. Partnerskou prodejnou je prodejní místo ze sítě Dům barev, která je provozována nezávislým smluvním partnerem prodávajícího, který je franšízovým členem sítě prodejen „Dům barev“ (dále jen „partnerská prodejna“).

1.8  V případě kupní smlouvy uzavírané přímo s partnerskou prodejnou ze sítě „Dům barev“ se za prodávajícího podle těchto VOP považuje smluvní partner prodávajícího, který provozuje příslušnou partnerskou prodejnu, pokud z těchto VOP nevyplývá jinak.

1.9  Prodej prostřednictvím internetového obchodu není určen osobám mladším 18 let. V případě pochybností může prodávající požadovat prokázání věku kupujícího při dodání zboží a při neprokázání od kupní smlouvy odstoupit.

1.10  Zbožím se rozumí především barvy, laky, příslušenství a další sortiment prodávajícího, který je nabízen prostřednictvím internetového obchodu.

2. REGISTROVANÝ KUPUJÍCÍ A ZÁKAZNÍCI BEZ REGISTRACE

2.1  Kupující se může v internetovém obchodě registrovat. Registraci lze provést prostřednictvím webové stránky. Na základě registrace je kupujícímu zřízen u prodávajícího uživatelský účet (dále jen „registrovaný kupující“).

2.2  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Registrovaný kupující se může do svého uživatelského účtu přihlašovat přes rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského účtu může registrovaný kupující provádět objednávání zboží. Registrovaný kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám ani třetím osobám sdělovat své uživatelské jméno anebo heslo.

2.3  Registrovaní kupující - spotřebitelé mohou v rámci své registrace zadat číslo svojí věrností karty vydané prodávajícím a využívat slevy a jiné výhody, které jsou s takovým věrnostním programem spojeny i při nákupu zboží v rámci internetového obchodu.

2.4  Kupující – podnikatelé mohou využívat internetového obchodu pouze jako registrovaní kupující prostřednictvím svého zákaznického účtu a po zadání své přihlašovací e-mailové adresy a svého hesla. V takovém případě jim bude při objednávání zboží automaticky generována sleva z kupní ceny, kterou mají sjednanou v Rámcové kupní smlouvě. V rámci svého zákaznického účtu mohou kupující – podnikatelé akceptovat také další individuální cenové nabídky nebo podobné akce prodávajícího a objednat zboží prostřednictvím internetového obchodu za takto dohodnutých podmínek. V případě registrovaných kupujících – podnikatelů nelze využívat možnosti prodeje a vyzvednutí zboží v partnerské prodejně. Bez registrace mohou kupující – podnikatelé využívat internetový obchod pouze na základě těchto VOP bez jakýchkoliv speciálních cen nebo jiných individuálních podmínek.

2.5  Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě porušení povinností z kterékoliv kupní smlouvy registrovaným kupujícím, nebo jestliže registrovaný kupující přes svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců neuzavřel žádnou kupní smlouvu.

2.6  Kupující může zboží v internetovém obchodě objednávat také bez registrace jako neregistrovaný kupující, a to vyplněním příslušného objednávkového formuláře.

2.7  Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Registrovaný kupující je povinen aktualizovat údaje uvedené v jeho uživatelském účtu, jakmile dojde k jakékoli změně těchto údajů.

3. KUPNÍ SMLOUVA

3.1  Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující se kupní smlouvou zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

3.2  Jakékoli zboží nabízené či prezentované v internetovém obchodu prodávajícího nepředstavuje návrh na uzavření kupní smlouvy a ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí teprve kupující svojí objednávkou.

3.3  Předmětem kupní smlouvy jsou jednotlivé produkty, které si kupující vybere z nabídky zboží v rámci internetového obchodu vložením do nákupního košíku, potvrdí jejich objednávku a objednávka bude přijata prodávajícím.

3.4  Kupující může uskutečnit objednávku prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo vyplněním objednávkového formuláře bez nutnosti předchozí registrace a zřízení uživatelského účtu. Podmínkou odeslání objednávky prodávajícímu je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP a potvrzení, že se seznámil s podmínkami zpracováni a ochrany osobních údajů prodávajícího. Kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“ odešle kupující objednávku prodávajícímu.

3.5  Po odeslání objednávky obdrží kupující na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce automatické potvrzení o tom, že objednávka byla odeslána a prodávající objednávku eviduje. Doručením potvrzení nedochází k uzavření kupní smlouvy.

3.6  Kupní smlouva je uzavřena, jakmile prodávající objednávku kupujícího přijme. Objednávka je přijata zasláním výzvy k vyzvednutí zboží ze strany prodávajícího kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce obsahující informaci, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí.

3.7  Pokud kupující zvolil k vyzvednutí objednávky partnerskou prodejnu, obsahuje výzva k vyzvednutí zboží upozornění na tuto skutečnost a identifikační údaje smluvního partnera, se kterým bude uzavřena kupní smlouva jako s prodávajícím. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena až v okamžiku vyzvednutí zboží kupujícím v partnerské prodejně a kupující může svoji objednávku do vyzvednutí zboží kdykoliv zrušit.

3.8  Kupující může změnit nebo zrušit objednávku, dokud není uzavřena kupní smlouva. Změnit nebo zrušit lze objednávku telefonicky nebo e-mailem s využitím kontaktních údajů prodávajícího uvedených v čl. 10 VOP nebo ve výzvě k vyzvednutí zboží.

3.9  Prodávající si vyhrazuje právo zaslat kupujícímu místo přijetí objednávky návrh na změnu kupní smlouvy (dále jen „nabídka“). Nabídku může prodávající uskutečnit zejména v případě, že požadavkům uvedeným v objednávce nelze vyhovět z důvodu nedostatku objednaného zboží.

3.10  Nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Nová kupní smlouva je uzavřena, jakmile je potvrzena ze strany kupujícího na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v nabídce. V případě prodeje prostřednictvím partnerské prodejny bude kupní smlouva uzavřena v okamžiku vyzvednutí zboží na partnerské prodejně.

3.11  Prodávající je oprávněn uskutečnit návrh na změnu kupní smlouvy také v případě, dojde-li ke zjevné administrativní anebo technické chybě spočívající zejména ve špatném uvedení ceny zboží v internetovém obchodě. V takovém případě informuje prodávající kupujícího o této chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu novou nabídku. Při zjištění takové administrativní nebo technické chyby po uzavření kupní smlouvy je prodávající oprávněn bez zbytečného odkladu od kupní smlouvy nebo její části odstoupit.

3.12   Registrovaný kupující bude mít v rámci svého uživatelského účtu kdykoliv přístup ke všem svým objednávkám. Neregistrovaní kupující obdrží oznámení o přijaté objednávce (kupní smlouvy) e-mailem a mohou si kopii kupní smlouvy vyžádat od prodávajícího (kupní smlouvy budou u prodávajícího archivovány minimálně po dobu 3 let).

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1  Platná kupní cena zboží je cena zboží uvedená v internetovém nákupním košíku k okamžiku potvrzení objednávky ze strany kupujícího dle čl. 3.4 VOP. Prodávající je oprávněn jednostranně změnit cenu zboží i po odeslání objednávky kupujícím, dojde-li ke změnám podmínek dodavatelů prodávajícího. Taková změna ceny je považována za novou nabídku.

4.2  Kupní cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • platební kartou online (po odeslání objednávky bude kupující přesměrován na zabezpečené online rozhraní pro platbu platební kartou) – tento způsob úhrady nelze využít v případě prodeje zboží prostřednictvím partnerské prodejny,
 • v hotovosti či platební kartou (při osobním odběru v prodejně), nebo
 • na základě faktury postupem dle čl. 4.3 VOP (pouze registrovaný kupující – podnikatel).

4.3  Prodávající je oprávněn registrovanému kupujícímu – podnikateli umožnit odběr zboží v rámci kreditního limitu sjednaného na základě Rámcové kupní smlouvy, tj. stanovit kupujícímu maximální cenu zboží, které může kupující zaplatit ve sjednané době splatnosti po odebrání na základě faktury vystavené prodávajícím.

4.4  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu v rámci věrnostního programu dle čl. 2.4 VOP nelze kombinovat s jinými slevami, pokud není v nabídce příslušného zboží uvedeno jinak. Akční ceny zboží platí výlučně po dobu trvání akce nebo do vyprodání zásob.

4.5  Kupní cena se považuje za zaplacenou uhrazením v hotovosti, použitím platební karty při platbě v prodejně nebo online prostřednictvím platební brány nebo uhrazením faktury v případě platby dle čl. 4.3 VOP. V případě kupujícího – podnikatele, který odebírá zboží v rámci sjednaného kreditního limitu, se kupní cena považuje za zaplacenou připsáním finančních prostředků ve výši kupní ceny na bankovní účet prodávajícího, který je uveden na faktuře vystavené prodávajícím.

4.6  Vlastníkem zboží se kupující stane až úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží od prodávajícího nebo externího přepravce.

4.7  Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodu jsou uváděny včetně DPH a případně včetně uvedení základu daně a výše DPH.

4.8  Při převzetí zboží ve zvolené prodejně obdrží kupující daňový doklad o prodeji (fakturu nebo zkrácený daňový doklad).

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1  Zboží je kupujícímu dodáno podle jeho volby učiněné pří objednávce:

 • osobním odběrem kupujícím z prodejen prodávajícího a partnerských prodejen uvedených v seznamu prodejen. Výběr prodejny učiní kupující v objednávkovém formuláři; nebo
 • externím přepravcem zajištěným prodávajícím. V takovém případě nese kupující riziko a náklady spojené s tímto způsobem přepravy.

5.2  Osobní odběr zboží v prodejně

5.2.1  Kupující bude o uložení zboží v prodejně k vyzvednutí informován prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo telefonicky na telefonní číslo uvedené v objednávce. Prodávající je oprávněn připravit zboží k vyzvednutí i po částech a informovat kupujícího o možnosti převzít část zboží.

5.2.2  Kupující je povinen si zboží určené k osobnímu odběru vyzvednout nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu prodávající odešle výzvu k vyzvednutí zboží, pokud si na příslušné prodejně nedohodne jiný termín dodání. Nevyzvednutím zboží ve stanovené (nebo sjednané) lhůtě dojde ke zrušení objednávky a kupní smlouvy.

5.2.3  V případě osobního odběru zboží v prodejně je zboží je kupujícímu dodáno okamžikem převzetí zboží kupujícím v prodejně prodávajícího nebo v partnerské prodejně.

5.3  Dodání zboží externím přepravcem

5.3.1  V případě dodání zboží přepravcem na adresu určenou kupujícím v kupní smlouvě (objednávce) je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3.2  O nákladech spojených s tímto druhem doručení bude kupující informován před odesláním objednávky a tyto náklady bude kupující povinen uhradit společně s kupní cenou za zboží.

5.4  Prodávající si vyhrazuje právo určit, jaký způsob dodání zboží bude dostupný pro zvolené zboží z jeho nabídky v závislosti na sortimentu a objednaném množství.

5.5  Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky v případě mimořádných událostí, problému s dodávkami od jeho dodavatelů nebo z jiných objektivních příčin. O prodloužení dodací lhůty bude kupující bez zbytečného odkladu informován telefonicky na telefonní číslo uvedené v objednávce nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

5.6  Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Nebezpečí škody přechází na kupujícího po uzavření kupní smlouvy i v případě, nepřevezme-li si kupující zboží, přestože mu s ním bylo umožněno nakládat. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu. To neplatí, způsobil-li škodu prodávající porušením své povinnosti.

5.7  Kupující bere ne vědomí, že na některé zboží se vztahují speciální pravidla pro užívání nebo bezpečnostní režim. Vyžadovaná produktová dokumentace (zejména bezpečnostní listy, prohlášení o shodě, technické listy nebo jiné certifikáty) k takové kategorii zboží budou kupujícímu na vyžádání zaslány v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Bezpečnostní listy budou poskytnuty kupujícímu zdarma v tištěné nebo elektronické podobě při převzetí zboží a jsou též volně přístupné (v případě jejich aktualizace též jejich aktualizovaná verze) na webové stránce u nabídky jednotlivých produktů nebo v sekci Produktová dokumentace. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že s takovým způsobem poskytnutí produktové dokumentace souhlasí a že se s produktovou dokumentací před uzavřením kupní smlouvy seznámil.

5.8  Prodávající v internetovém obchodě nabízí ke koupi zejména barvy, laky, ředidla, příslušenství a další produkty, které jsou potřeba při malování a natírání. Některé zboží je klasifikováno jako nebezpečné zboží třídy 3 ve smyslu mezinárodních dohod o přepravě, a to zejména ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí) a RID (Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici).

6. ZÁRUKA ZA JAKOST

6.1  Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti vyznačené na obalu zboží. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

6.2  Záruční doba běží od převzetí zboží kupujícím.

6.3  Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

6.4  Kupující dále nemá právo ze záruky, pokud se zbožím zacházel v rozporu s návodem na použití, pokyny prodávajícího nebo jinou produktovou dokumentací.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

7.2  Reklamace osobně vyzvednutého zboží

7.2.1  V případě výskytu vady může kupující – podnikatel zboží reklamovat a požadovat výměnu za nové zboží v prodejně, kterou kupující – podnikatel v objednávce zvolil k odběru zboží. Není-li výměna zboží možná, je kupující – podnikatel oprávněn požadovat poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy je kupující – podnikatel povinen zboží prodávajícímu vrátit v prodejně, kterou kupující v objednávce zvolil k odběru zboží.

7.2.2  Prodávající je povinen přijmout od kupujícího reklamaci a vracené zboží v prodejně, ve které si kupující vyzvedl zakoupené zboží. V případě kupujícího – spotřebitele je možné zboží reklamovat v jiné prodejně prodávajícího ze seznamu prodejen na základě předchozí telefonické dohody s příslušnou prodejnou.

7.2.3  V případě prodeje prostřednictvím partnerské prodejny může kupující zboží reklamovat výlučně v příslušné partnerské prodejně, ve které si zboží vyzvedl.

7.3  Reklamace zboží doručeného přepravcem

7.3.1  V případě, že bylo zboží kupujícímu dodáno přepravcem na místo určené kupujícím v kupní smlouvě (objednávce), je povinen reklamované zboží odeslat na adresu distribučního centra prodávajícího uvedenou v čl. 10.2.

7.3.2  V případě kupujícího – spotřebitele je možné takto dodané zboží reklamovat v prodejně prodávajícího ze seznamu prodejen na základě předchozí telefonické dohody s příslušnou prodejnou.

7.4  Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení, které obsahuje informace o tom, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Takové písemné potvrzení obsahuje také datum a způsob vyřízení reklamace. V případě zamítnutí reklamace musí být takové zamítnutí písemně odůvodněno. O výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, písemně na adresu uvedenou v objednávce nebo na telefonní číslo uvedené v objednávce.

7.5  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (tj. ode dne, kdy byla reklamace řádně uplatněna vč. poskytnutí všech pro reklamaci významných informací a případně také umožnění osobní prohlídky, pokud to bude povaha uplatňované vady vyžadovat jako např. v případě uplatňované vady u kupujícím již aplikovaných nátěrových hmot), pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. V případě marného uplynutí této lhůty má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

7.6  Kupující nemá práva z vadného plnění, zejména pokud:

 • před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo
 • pokud kupující vadu sám způsobil, a to zejména nevhodným skladováním nebo použitím zboží v rozporu s pokyny vyznačenými přímo na produktu, návodem na použití nebo produktovou dokumentací.

7.7  Nemá-li zboží vlastnosti stanovené pro jakost při převzetí, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7.8  Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující - spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

7.9  Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součásti nebo zboží opravit. Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.10  Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, a je-li to možné, tak včetně originálního obalu, ve stavu, v jakém zboží převzal, neotevřené a nepoužité.

7.11  Zvláštní ustanovení o právech kupujícího – spotřebitele z vadného plnění

7.11.1  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím – spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.11.2  Právo z vady je kupující – spotřebitel oprávněn uplatnit u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí. U zboží s kratší dobou trvanlivosti mohou být tato práva uplatněna jen po tuto dobu.

7.11.3  V případě výskytu vady může kupující - spotřebitel zboží reklamovat a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny (i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže),
 • odstoupit od smlouvy.

7.11.4  Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

7.11.5  Kupující nemá právo z vady zboží zejména v případě:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

7.11.6  V případě, že je reklamace uznána, má kupující – spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Lhůta k uplatnění tohoto práva u prodávajícího je 1 měsíc po uplynutí záruční doby.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM – SPOTŘEBITELEM

8.1  Kupující - spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou. Jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta k odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou.

8.2  V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit nepoškozené zboží prodávajícímu, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Zboží je kupující povinen vrátit osobně v prodejně, ve které zboží zakoupil, nebo – zejména v případě, že bylo zboží kupujícímu dodáno přepravcem na adresu určenou kupujícím v kupní smlouvě – odesláním poštou na své náklady a nebezpečí na adresu distribučního centra prodávajícího uvedenou v čl. v čl. 10.2 těchto VOP. Vrácení zboží na jiné prodejně prodávajícího ze seznamu prodejen je možné pouze na základě předchozí telefonické dohody s příslušnou prodejnou. V případě prodeje prostřednictvím partnerské prodejny nelze zboží vracet prostřednictvím jiné prodejny.

8.3  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy může kupující oznámit odstoupení od smlouvy vyplněním formuláře pro odstoupení od smlouvy (vzorový formulář tvoří přílohu těchto VOP) s dokladem o prodeji přímo na prodejně, kde si objednané zboží vyzvedl, nebo může vyplněný formulář včetně kopie dokladu o prodeji zaslat elektronickou poštou na kontaktní e-mail uvedený v čl. 10.2 těchto VOP

8.4  Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a vráceno zboží kupujícím, kupní cenu vráceného zboží a případně též náklady na přepravu zboží od prodávajícího kupujícímu, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal. Jestliže kupující – spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob přepravy zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu přepravy zboží. Kupní cena a případě též náklady na přepravu zboží budou vráceny stejným způsobem, jakým byly uhrazeny (při platbě kartou vrácením na účet a při placení v hotovosti vyplacením v hotovosti), pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

8.5  Náklady spojené s navrácením zboží (zejména poplatky za poštovní a přepravní služby při zasílání zboží poštou nebo s využitím jiného způsobu přepravy) v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.

8.6  Spotřebitel nemůže zejména odstoupit od smlouvy o:

 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, a to zejména v případě prodeje barev tónovaných dle přání a výběru kupujícího přímo v prodejně prodávajícího před převzetím zboží,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží, jehož cena je závislá na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který spotřebitel otevřel, může-li otevřením dojít ke kontaminaci zboží,
 • v dalších zákonných případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

8.7  Kupující je povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a pokud možno v originálním neotevřeném obalu, ve stavu a hodnotě, ve kterém zboží převzal. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat pro seznámení se zbožím s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1  Jakákoliv odpovědnost prodávajícího za škody či jiné újmy vzniklé kupujícímu – podnikateli v souvislosti s kupní smlouvou, jejím uzavřením, dodávkou zboží nebo jeho použitím, ať již založená zárukou, kupní smlouvou, zákonem nebo jinak, nepřesáhne kupní cenu zboží uhrazenou kupujícím na základě příslušné kupní smlouvy. V žádném případě neodpovídá prodávající za jakékoliv následné nebo nepřímé škody včetně ušlého zisku.

9.2  Veškerá práva k patentům, užitným a průmyslovým vzorům, obchodním názvům, firemním značkám, registrovaným označením nebo ochranným známkám, zůstávají i po prodeji zboží ve výhradním vlastnictví prodávajícího nebo jiného výrobce dodávaného zboží a kupující není oprávněn tato práva využívat bez písemného souhlasu.

10. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

10.1   Kontaktní údaje prodávajícího: PPG Deco Czech a.s., IČO 26052555, se sídlem Břasy č.p. 223, 338 24 Břasy, sp. zn. B 1101 vedená u Krajského soudu v Plzni,

e-mail:poradime@dumbarev.cz

10.2   Adresa distribučního centra prodávajícího pro zasílání vráceného zboží: PPG Deco Czech a.s.
Logistický park P3 Prague D11, Hala – DC 4, 250 81 Nehvizdy

e-mail: poradime@dumbarev.cz

10.3  Kontaktní údaje jednotlivých prodejen ze sítě „Dům barev“ jsou uvedeny v seznamu prodejen.

10.4  Identifikační a kontaktní údaje prodávajícího v případě prodeje prostřednictvím partnerských prodejen budou uvedeny na výzvě k vyzvednutí zboží.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1  Správcem osobních údajů zákazníků a jejich zástupců je společnost PPG Deco Czech a.s. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny v čl. 10.1 těchto VOP.

11.2  Ochrana osobních údajů se řídí příslušnými právními předpisy (zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 – GDPR) a podmínkami zpracování osobních údajů uvedených v Prohlášení o ochraně osobních údajů prodávajícího, které jsou dostupné na www.dumbarev.cz.

11.3  V případě prodeje prostřednictvím partnerských prodejen vystupují provozovatelé těchto prodejen a společnost PPG Deco Czech a.s. jako společní správci. Společným kontaktním místem pro kupující a jejich zástupce v oblasti zpracování jejich osobních údajů je společnost PPG Deco Czech a.s., na kterou je možné se obracet se všemi dotazy a žádostmi o další informace nebo výkon práv subjektů údajů.

12. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1  Spotřebitel může zahájit mimosoudní řízení sporu z kupní smlouvy. Subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

12.2  Spotřebitel má také právo zahájit mimosoudní řešení sporů on-line prostřednictvím platformy ODR nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.

12.3  Kontaktní místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz.

12.4  Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1  V případě, že vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, řídí se tento vztah českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2  V případě, že se jakékoli ustanovení VOP stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo nevymahatelným, namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl a účel se takovému neplatnému, zdánlivému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení co nejvíce přibližují. Pokud takové ustanovení neexistuje a pokud by příslušné ustanovení bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost VOP jako celku.

13.3  Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně změnit s tím, že změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena jejich zveřejněním na webové stránce alespoň 14 dnů před nabytím účinnosti jejich změny, a registrovaným kupujícím bude oznámena e-mailem. Na jednotlivé smluvní vztahy se použijí VOP ve znění platném k okamžiku uzavření kupní smlouvy.

13.4  Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. října 2022.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Adresa pro vrácení zboží:
PPG Deco Czech a.s.

Logistický park P3 Prague D11
Hala – DC 4
250 81 Nehvizdy

Kupující:
Jméno a příjmení: [BUDE DOPLNĚNO]
Bydliště: [BUDE DOPLNĚNO]
(případně e-mail, tel. číslo): [BUDE DOPLNĚNO]

Prodávající:
PPG Deco Czech a.s.
IČO: 26052555
Sídlem: Břasy č.p. 223, 338 24 Břasy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne [BUDE DOPLNĚNO] jsem si v internetovém obchodě dumbarev.cz objednal zboží [BUDE DOPLNĚNO ], číslo objednávky [BUDE DOPLNĚNO], v hodnotě [BUDE DOPLNĚNO] Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne [BUDE DOPLNĚNO].

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět na adresu distribučního centra (PPG Deco Czech a.s., Logistický park P3 Prague D11, Hala – DC 4, 250 81 Nehvizdy), a zároveň Vás žádám o vrácení uhrazené kupní ceny zboží včetně nákladů na dodání zboží dle kupní smlouvy stejným způsobem, jakým byly uhrazeny, a to nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.

Jsem si vědom toho, že ponesu náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

_______________________

Jméno a příjmení kupujícího
(podpis)


Všeobecné obchodní podmínky platné od 12. prosince 2020 do 30. září 2022

Sledujte @dumbarev na sociálních sítích

loader